• Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie

     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • Pliki PDF, DOC itp. - staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w
     • serwisie.
     • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich
     • dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.
     • Grafiki i zdjęcia nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
     • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosława Ostrowska.
     • E-mail: szkola@zspkozlowo.pl
     • Telefon: (89) 6267026

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
     • Adres: ul. Szkolna 6
      13-124 Kozłowo
     • E-mail: szkola@zspkozlowo.pl
     • Telefon: (89) 6267026

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Szkoła posiada dwa budynki - budynek szkoły oraz sala gimnastyczna.
     Budynek szkoły oraz sali gimnastycznej połączony jest łącznikiem.
     Do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Szkolnej bez obszaru
     kontroli.
     W budynku szkoły przy wejściu głównym umieszczony jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
     Wejście do budynku szkoły od strony przedszkola nie posiada podjazdu.
     W budynku szkoły na parterze osoba z niepełnosprawnością ruchową ma dostęp do sal lekcyjnych, przedszkola, toalet i sekretariatu.
     W budynku brak jest windy na pozostałe kondygnacje.
     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
     słabowidzących.
     Brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
     Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
     W pobliżu budynku znajdują się 2 parkingi samochodowe.
     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
     Budynek sali gimnastycznej nie posiada barier architektonicznych z dostępem dla osób z niepełnosprawnością ruchową.