• Rok szkolny 2023/2024

    • W skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia wchodzą:

     1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia

     2. Ostrowska Mirosława - dyrektor szkoły

     3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     4. Kusik Ewelina – nauczyciel przedszkola

     5. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel biologii

     6. Liberadzka Joanna – opiekun Samorządu Uczniowskiego

     7. Sobotka Robert – nauczyciel w-f

     8. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły

     9. Szczepkowska Anna – pracownik niepedagogiczny

     10. Krzyżak Justyna – przedstawiciel Rady Rodziców

     11. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców

     12. Świgoń Elżbieta – dyrektor ŚDS w Kozłowie

     13. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna

     14. Jankowska Maja – uczennica, harcerka

     15. Rogozińska Lena – uczennica, harcerka

     Cel działań:

     Zwiększenie aktywności uczniów w możliwość decydowania o sprawach, które ich dotyczą i branie pod uwagę ich opinii.

     Działania:

     1. Zaangażowanie uczniów w pracę Samorządu Uczniowskiego.

     2. Akcja „Zgrana klasa”.

     3. Organizacja zajęć z wychowawcą prowadzonych przez uczniów, w czasie których prezentują wybraną tematykę.

     4. Dzień bez Podręcznika.

     5. Wspólne gry i zabawy.

     6. Kalendarz Świąt Nietypowych.

     7. Wspólne imprezy szkolne.

     8. Wybór atrakcji podczas imprez szkolnych.

     9. Projektowana Okazja Edukacyjna „Podróże”.

     FOTORELACJA Z DZIAŁAŃ:

   • Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji działań programu Szkoła Promująca Zdrowie

    Dnia 9 maja 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie odbyła się Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji działań programu Szkoła Promująca Zdrowie. W spotkaniu wzięli udział członkowie społeczności szkolnej, partnerzy szkoły, przedstawiciele władz lokalnych i Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie pani Anna Zdaniukiewicz.

    Przeprowadzona autoewaluacja w zakresie czterech standardów Szkoły Promującej Zdrowie pozwoliła wyłonić problemy priorytetowe oraz mocne strony szkoły.

    Mocne strony naszej szkoły jako Szkoły Promującej Zdrowie:

    - Uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice mają poczucie, że zdrowie i dobre samopoczucie jest ważną sprawą w szkole.

    - Pracownicy szkoły uważają, że w szkole podejmowane są działania na rzecz promocji ich zdrowia.

    - Społeczność szkolna dobrze zna koncepcję SzPZ.

    - W koncepcji pracy przedszkola i szkoły zapisano, że: realizujemy program SzPZ; promocja zdrowia dotyczy uczniów i pracowników; zapis jest zgodny z przyjętą w Polsce koncepcją SzPZ.

    - Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia tworzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności szkolnej: dyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice, uczennice, pielęgniarka szkolna oraz przedstawiciel społeczności lokalnej kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie.

    - Dobrze układa się współpraca koordynatora ze Szkolnym Zespołem ds. Promocji Zdrowia oraz z dyrekcją szkoły.

    - Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami i szkołami
    w zakresie promocji zdrowia.

    - Na stronie internetowej szkoły jest zakładka poświęcona Szkole Promującej Zdrowie.

    - Tablica informująca o programie SzPZ jest umieszczona
    w widocznym i powszechnie dostępnym miejscu szkoły i zawiera aktualne informacje.

    - Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia tworzy na podstawie diagnozy plan działań
    i dokonuje jego ewaluacji zgodnie z zasadami przyjętymi w SzPZ w Polsce.

    - Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają możliwość uczestnictwa w życiu szkoły.

    - Dobry klimat w szkole, który wpływa na miłą atmosferę.

    - Relacje między pracownikami są dobre.

    - Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni czują satysfakcję z pracy w szkole i mogą liczyć na wsparcie ze strony dyrekcji.

    - Bardzo dobre relacje rodziców z nauczycielami i dyrekcją.

    - Rodzice współdecydują o działaniach w szkole. Działania rodziców i nauczycieli są spójne.

    - Rodzice twierdzą, że nauczyciele wobec ich dzieci są życzliwi, traktują je sprawiedliwie, dostrzegają to w czym są dobre i pomagają im, gdy mają jakieś kłopoty.

    - Realizacja edukacji zdrowotnej jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego.

    - Edukacja zdrowotna uznana jest przez dyrekcję i nauczycieli za ważne zadanie szkoły.

    - W szkole są publikacje/materiały dotyczące organizacji i realizacji edukacji zdrowotnej.

    - Rodzice są informowani o realizacji edukacji zdrowotnej w szkole i programach dotyczących zdrowia.

    - Realizowane w szkole programy dotyczące zdrowia i programy profilaktyczne zaoferowane przez instytucje zewnętrzne to programy o sprawdzonej skuteczności, dostosowane do potrzeb uczniów i powiązane z podstawą programową.

    - Szkoła podejmuje działania w zakresie edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym.

    - W szkole organizowane są spotkania ze specjalistami różnych dziedzin.

    - Działania z zakresu edukacji zdrowotnej są planowane na podstawie diagnozy, monitorowane i ewaluowane.

    - Nauczyciele na zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej stosują metody aktywizujące.

    - Edukacja zdrowotna jest powiązana ze szkolnym programem
    wychowawczo – profilaktycznym i nauczyciele uczestniczą w jego realizacji.

    - Uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni posiadają odpowiednio wyposażone pomieszczenia do pracy.

    - W szkole jest gabinet pielęgniarki. Pielęgniarka szkolna ma stałe dni i godziny pracy i wspiera działania szkoły na rzecz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

    - Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni uważają, że praca w szkole jest dobrze zorganizowana, równomiernie rozłożone są zadania.

    - W szkole podejmuje się działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i zanieczyszczeniu środowiska oraz ochrony przed ich negatywnymi skutkami dla zdrowia ludzi.

    - W szkole jest czysto.

    - Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne na powietrzu.

    - Dokonywana jest diagnoza potrzeb uczniów w zakresie aktywności fizycznej i wykorzystywane są ich propozycje w planowaniu obowiązkowych lekcji WF i zajęć pozalekcyjnych.

    - Podstawą oceny z WF jest systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia, zaangażowanie, aktywność na lekcjach i postępy.

    - Szkoła jest położona w bezpiecznym miejscu, z dala od ruchu ulicznego. Teren szkoły jest ogrodzony i monitorowany.

    - Szkoła posiada dobrą bazę rekreacyjno-sportową: kompleks boisk ORLIK, salę gimnastyczną, salkę sportową, miasteczko ruchu drogowego. Tworzona jest także bieżnia lekkoatletyczna.

    - W szkole funkcjonuje bardzo dobrze wyposażona kuchnia szkolna wraz ze stołówką.

    - Uczniowie mają stały dostęp do wody pitnej. W szkole jest poidełko.

    - Szkoła uczestniczy w „Programie dla szkół” Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i owoce, warzywa oraz mleko dostarczane szkole w ramach programu są właściwie wykorzystywane.